An Overview of the Perception of Sayyid Abū ’l-A‘lā Mawdūdī in Turkey

  • Gülşen Yağır Ahmetoğlu Assistant Professor, Department of Kalam and Islamic Sects, Faculty of Islamic Sciences, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey.
Keywords: Abū ’l-A‘lā Mawdūdī, Turkey, Islamism, religion, politics, Jamā‘at-i Islāmī.

Abstract

Sayyid Abū ’l-A‘lā Mawdūdī (d. 1979) is one of the leading Islamic thinkers of the Indo-Pakistan subcontinent. He gained an influential place in the twentieth century because of his religious and political thought. His revisionist interpretations of various theological and epistemological aspects of Islamic thought brought about a revolution among Muslims across the world. This article reviews the reception of Mawdūdī’s thought in Turkey and its social and political impact. It begins with exploring the fundamentals of Islamism in Turkey and the theological and political variables that influence it. Then the article discusses the process that started with the translation of Mawdūdī’s works into Turkish, his recognition in Turkey, and the impact of his thought on the Turkish youth. It also provides a panoramic view of the process in which these translation activities were carried out from the 1960s to the 1990s. It also assesses the arguments of those who consider his thought a deviation from the traditional understanding of religion. The article concludes that Mawdūdī significantly influenced the idea of Islamism, especially among the youth, and that his religious and political views still maintain their importance. On the other hand, some groups, particularly those with traditionalist and conservative views, see Mawdūdī’s perspective of religion and politics to be different from Islamic tradition.

References

Ahmad, Anis. “Mevdûdî,” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. vol. 29. Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2004.

Ahmad, Anis. Vice Chancellor, Riphah University, Islamabad, Pakistan. Interviewed by Gülşen Yağir Ahmetoğlu. November 10, 2022.

Ahmetoğlu, Gülşen Yağır. Tarihsel Süreçte Cemaat-i İslâmi. Istanbul: Şiar Yayınları, 2018.

Ahmetoğlu, Gülşen Yağır. Tarihsel Süreçte Cemaat-i İslâmi. Istanbul: Şiar Yayınları, 2018.

Ata, Mahmut. “Seyyid Ebu’l- A’la Mevdûdî’nin Siyasi Düşüncesinin Teolojik Temelleri.” master’s thesis, Social Sciences Institute, Ankara University, 2006.

Ay, Abdulhakim. “Ebu’l-A’la Mevdûdî’nin Tevhid Anlayışı.” master’s thesis, Social Sciences Institute, Dicle University, Diyarbakır, 2017.

Aytaç, Hüsna. “Ebû’l-A’lâ el- Mevdûdî’nin Tefhîmü’l-Kur’ân Adlı Tefsirinde Oryantalizm Eleştirisi.” master’s thesis, Social Sciences Institute, Dicle University, Diyarbakır, 2019.

Başkan, Ömer. Kur’an Yorumunun Politik Bağlamı Mevdûdî Örneği. Ankara: Berikan Yayınları, 2010.

Bilgin, Lutfullah Kerim. “Mevdûdî’nin hayatı, eserleri ve İslâm Hukuku ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi.” master’s thesis, Social Sciences Institute, Marmara University, Istanbul, 2016.

Birışık, Abdulhamit. “Mevdûdî İslâmcılığının Türkiye’ye Giriş Biçimi ve Türkiye İslâmcılığına Etkisi.” In Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi ve Hareketi (Sempozyum Tebliğleri), edited by İsmail Kara and Asım Öz, 391-97. Istanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2013.

Birışık, Abdülhamit, ed. Mevdûdî: Hayatı, Görüşleri ve Eserleri. Istanbul: İnsan Yayınları, 2007.

Birışık, Abdülhamit. “Ebü’l-A’la Mevdûdî’nin Kur’ân Yorumunu Şekillendiren Temal Dinamikler.” Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 20, no. 2 (2011).

Cesur, Ertuğrul. “Mevdudi, Kutup, Şeriati: Radikal İslamcılığın İdeologları ve Teolojik Temelleri.” In Türkiye’de İslam ve Sol. Istanbul: Vivo Yayınları, 2014.

Dastoor Jamaat-e Islami Pakistan, Milli Nizam Partisi Program ve Tüzük. Ankara: T. B. M. M. Kütüphanesi, n.d.

Davudoğlu, Ahmed. Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri. Istanbul: Bedir Yayınları, 1997.

Demirbaş, M. Başlangıcından Bugüne Mezhepsizler. Istanbul: Milli Fikir Yayınları, 1980.

Deniz, Bayram. “İsmet-i Enbiyâ düşüncesinin Kur’an yorumuna etkisi: Mevdûdî ve Tabâtabâî örneği.” master’s thesis, Aksaray University Social Sciences Institute, 2019.

Eraydın, Seracettin. “Islam Hukuku açısından son dönem hilafet tartışmaları (Seyyid Bey, Senhurî ve Mevdûdî örneği).” master’s thesis, Social Sciences Institute, İzmir Kâtip Çelebi University, 2018.

Ertürk, Ahmet S. “Türkiye’de İslami Hareketin Gelişim Süreci: 60 ve 70’li Yıllar.” Dünya ve İslam 4 (1990), https://www.haksozhaber.net/okul/turkiyede-islami-hareketin-gelisim-sureci-60-ve-70li-yillar-126yy.htm.

Eygi, M. Sevket. “Mevdudi.” Milli Gazete. June 9, 2009. http://www.alikarahoca.net/sapm%C4%B1%C5%9F-f%C4%B1rkalara/1066--mevdud-m-vket-eygi-milli-gazete.html.

Gasımov, Parvin. “Sayyid Abul A’la Mawdūdī’s Political Movement in Thought and Practice.” master’s thesis, Necmettin Erbakan University, Konya, 2017.

Gençosmanoğlu, Alperen. “Hilal Dergisi ve Hilal Yayınları: Yerli Bir Neşriyat Harekâtı Olarak Çeviri Faaliyetleri.” In 1960-1980 Arası İslamcı Dergiler Toparlanma ve Çeşitlenme, edited by V. Işık, A. Köroğlu, and Y. E. Sezgin. Ankara: İlem Kitaplığı, 2016.

Gilani, Syed Asad. Maududi Thought and Movement. Lahore: Islamic Publications, 1984.

Gürpınar, Bulut. “Hilâl Dergisi ve Dünya Siyasetine Bakışı.” Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 no. 2 (2017): 436-52.

Hatipoğlu, Betül. “Ebü’l-a’lâ el- Mevdûdî’nin Kelami Görüşleri.” master’s thesis, Social Sciences Institute, Harran University, 2021.

https://www.medeniyetvakfi.org/vakif/single-ad-view/faaliyetlerimiz/sempozyumlar/mevdudi-sempozyumu.

Işık, Hüseyin Hilmi. Dinde Reformcular, 9th ed. Istanbul: İhlas Vakfı Yayınları, 1978.

Kadiroğlu, Recep. “Mevdûdî’nin Tefsirinde Kur’ân İlimleri.” master’s thesis, Social Sciences Institute, Sakarya University, 2020.

Kaplaner, Fesih. “Ebu’l A’lâ El-Mevdûdî’nin kelâmî görüşleri.” master’s thesis, Social Sciences Institute, Yüzüncü Yıl University, Van, 2019.

Kara, İsmail. “Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi ve Hareketi Üzerine Birkaç Not.” In Türkiye İslâmcılık Düşüncesi ve Hareketi, edited by İsmail Kara and Asım Öz. Istanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2013.

Karadeniz, Ebru. “1980-2000 Arası İslâmcı Dergilerde Devlet Tartışmaları.” master’s thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, 2021.

Keleş, Esra. “Mevdûdî’nin Tefhîmu’l-Kur’ân adlı tefsirinde Ehl-i Kitapla İlgili Ayetlere Yaklaşımı.” master’s thesis, Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü, Uşak University, 2020.

Kısakürek, Necip Fazıl. Cumhuriyet’in 50: Yılında Türkiye’nin Manzarası. Istanbul, Büyük Doğu Yayınları, 1973.

Kısakürek, Necip Fazıl. Doğru Yolun Sapık Kolları, 4th ed. Istanbul: Büyük Doğu Yayınları, 1990.

Koç, Ayşe. “Mevdûdî’nin Tefhimu’l- Kur’an isimli Tefsirindeki Hadislerin Tahriç ve Değerlendirilmesi (IV ve V. Ciltler).” master’s thesis, Social Sciences Institute, Selçuk University, Konya, 2010.

Köroğlu, Ahmet. Türkiye’de İslamcı Söylemin Oluşumunda Tercümelerin Etkisi. Istanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2020.

Kuşçu, Mehmet. “Hilal Dergisi 1,” Haksöz Dergisi, September 1993, https://www.haksozhaber.net/okul/hilal-dergisi-1-479yy.htm.

Küçükdal, Yakup. “Mevdûdî’nin Tasavvuf ve Nefis Tezkiyesi Hakkındaki Görüşleri.” master’s thesis, Social Sciences Institute, Çorum University, 2022.

Masudul Hasan. Sayyid Abul A’la Maududi and His Thought. Lahore: Islamic Publications, 1984.

Mevdûdî, Ebu’l A’la. Hilafet ve Saltanat . Translated by Ali Genceli. Istanbul: Hilal Yayınları, 2003.

Mevdûdî, Ebu’l A’la. İslâm Anayasası: Tedvini esasları. Translated by İhsan Toksarı. Istanbul: Nida yayınları, 1969.

Mevdûdî, Ebu’l A’la. İslam İnklabının Programı. Translated by Mikail Bayram. Ankara: Hilal Yayınları, 1969.

Mevdûdî, Ebu’l A’la. İslam’da Devlet Nizamı. Translated by Rasim Özdenören. Istanbul: Hilal Yayınları, 1967.

Mevdûdî, Ebu’l A’la. İslâm’da İhya Hareketleri. Translated by A. Ali Genç. 3rd. ed. Istanbul: Pınar yayınları 1992.

Mevdûdî, Ebu’l A’la. İslâm’ın Anlaşılmasına Doğru. Translated by Mehmet Süslü. Istanbul: Nizam yayınları, 1992.

Mevdûdî, Ebu’l A’la. Kelime-i Şehadet. Translated by Hüseyin Atay. Ankara: Hilal Yayınları, 1961.

Mevdûdî, Ebu’l A’la. Kur’an’ı Nasıl Anlayalım. Translated by Bekir Karlığa. 8th ed. Istanbul: İşaret Yayınları, 1997.

Mevdûdî, Ebu’l A’la. Kur’an’ın Dört Temel Terimi: İlah, Rab, Din, İbadet. Translated by Mahmut Osmanoğlu. 2nd ed. Istanbul: Özgün Yayınları, 1993.

Mevdûdî, Ebu’l A’la. Tefhimu’l Kur’an: Kur’an’ın Anlamı ve Yorumu I-VII . Translated by Muhammed Han Kayani. 2nd ed. Istanbul: İnsan Yayınları, 1991.

Mevdûdî, Hamira. Babam Mevdûdî. Translated by Hülya Afacan. Istanbul: Mana Yayınları, 2011.

Mevdûdî, Hamira. daughter of Mawdūdī, Lahore, Pakistan. interviewed by Gülşen Yağır Ahmetoğlu. October 21, 2022.

Nasr, Seyed Vali Reza. The Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama’at-i Islami of Pakistan. London: University of California Press, 1994.

Öner, Yasin. “Mevdûdî’nin Tefhimü’l-Kur’an Adlı Eserinde Hıristiyanlıkla İlgili Bilgilerin Dinler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi.” master’s thesis, Social Sciences Institute, Fırat University, Elâzığ, 2018.

Özel, Mustafa. “Elmalılı ve Mevdûdî’nin Tefsirlerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım.” PhD diss., Social Sciences Institute, Dokuz Eylül University, İzmir, 1999.

Özer, Mine. “Çağdaş Dönem Tefsirinde Din ve Vicdan Hürriyeti: Mevdûdî ve Süleyman Ateş Örneği.” master’s thesis, Social Sciences Institute, Bayburt University, 2013.

Özgür, Hazel. “Mevdûdî’nin Tefhimul Kuran Adlı Eserinde Kadın Olgusu.” master’s thesis, Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü, Iğdır University, 2020.

Öztan, Güven Gürkan. “1960’lı yıllarda İslamcılığın Zihin Haritası: ‘Milli Olanı’ Revize Etme Çabası.” Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 21, no. 42 (2021): 397-433.

Paşa, Ahmed Cevdet, Fâideli Bilgiler, and Muhtelif Bilgiler. İlmi Hey’etimizce Hazırlanmıştır, 8th ed. Istanbul: Hakîkat Kitâbevi Yayınları, 2014.

Saulat, Sarwat. Maulana Maudidi. Karachi: International Islamic Publishers, 1979.

Sifil, Ebubekir. “Bazı Şahıslar.” June 19, 2004. https://ebubekirsifil.com/gazete-yazilari/bazi-sahislar/.

Sönmez, Mustafa. “İhya Hareketlerinde Mevdûdî.” PhD diss., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 1997.

Şahin, Gülşen. “Mevdûdî’nin Din ve Siyaset Anlayışı.” master’s thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fırat Üniversitesi, Elâzığ, 2011.

Telci, Faruk. Hayatı ve Eserleriyle Ebu’l A’la Mevdudi. Istanbul: SEDAM, 2020.

Tiryakioğlu, Ümmehan. “Mevdûdî’nin İtikadi Görüşleri.” master’s thesis, Social Sciences Institute, Sabahattin Zaim University, Istanbul, 2017.

Yağlı, Soner. “1990 Sonrası Türkiye’de İslâmi Kimlikte Dönüşüm ve Medyadaki Yansıması.” Yeni Düşünceler 1 (Fall 2005): 239-49.

Yakar, Emine. “Mevdûdî'nin Tefhîmu'l-Kurân isimli tefsirindeki hadislerin tahriç ve değerlendirilmesi (I-II ve III. Ciltler).” master’s thesis, Social Sciences Institute, Necmettin Erbakan University, Konya, 2017.

Yıldırım, Hasan. “Kur’anda Ehl-i Kitap bağlamında Mevdûdî ve Süleyman Ateş’in Görüşlerinin Mukayesesi.” master’s thesis, Social Sciences Institute, Recep Tayyip Erdoğan University, Konya, 2019.

Published
2022-12-31
How to Cite
Ahmetoğlu, G. Y. (2022). An Overview of the Perception of Sayyid Abū ’l-A‘lā Mawdūdī in Turkey. Islamic Studies, 61(4), 407-423. https://doi.org/10.52541/isiri.v61i4.2600